en sl

Projekt LanGuide

print

Projekt LanGuide sledi evropski jezikovni politiki, ki želi spodbujati mobilnost in medkulturno sporazumevanje v visokošolskem prostoru, zato učenje več jezikov in večjezičnost tvori pomemben steber jezikovne politike Evropske unije (EU). Zastavili smo di namreč cilj, da bo vsak državljan Evropske skupnosti poleg materinega jezika obvladal še najmanj dva druga jezika. V skladu s premisami visokošolske prenove v EU je projekt LanGuide usmerjen v internacionalizacijo akademskega okolja, ki se pri učenju naslanja na računalniško podprto tehnologijo, da ustvari prožne učne poti, prilagojene uporabnikovim potrebam in ciljem. Prav zato je namen projekta LanGuide, da izdelamo prosto dostopno orodje za učenje tujih jezikov, ki bo služilo študentom / učiteljem / administrativnemu osebju za učenje jezikov in jih vodilo k izboljševanju ravni njihovih jezikovnih spretnosti v tujem jeziku.

Namen projekta je namreč, da spodbuja internacionalizacijo visokega šolstva z rabo najsodobnejše tehnologije. Projekt LanGuide povezuje 6 projektnih partnerjev iz jezikovno in geografsko različnih delov Evrope. Vse partnerske visokošolske ustanove so usmerjene v jezikovno usposabljanje in razvoj računalniških tehnologij, zato je sodelovanje vseh partnerjev bistveno pri razvijanju skupne metodologije, vodnika, ki se osredotoča na različne strokovne jezike. Metodološki vodnik, ki naj pomaga pri pridobivanju jezikovnih spretnosti za različne strokovne domene, bo nastal kot plod sodelovanja in znanja vseh partnerjev najprej za učenje angleščine, nato pa še za jezike, iz katerih izhajajo partnerji. Zasnovan je na treh ravneh jezikovnega znanja in bo vodil učenje preko aplikacije za mobilni telefon, za kar bomo razvili novo programsko opremo. Poleg tega bo projekt LanGuide imel tudi svojo spletno stran, na kateri se bodo študentje, učitelji ali administrativno osebje lahko tudi učili jezikov, ali prebrali članke o nastanku, razvoju, metodah in principih učenja jezikov v okviru projekta LanGuide, kakor tudi o uspešnosti implementacije teh principov in o projektih dosežkih. Metodologija, ki jo bomo uporabili v projektu, sledi delitvi v posamezne aktivnosti, osredotoča pa se predvsem v izdelavo skupnih pristopov, ki bodo tvorili smernice za učenje strokovnih jezikov različnih strok, na različnih ravneh v vseh jezikih. Univerzalno metodologijo bomo uporabili najprej za učenje angleščine, nato pa še za učenje jezikov iz okolji partnerjev. Ko bomo razdelali metodologijo, bomo te principe vnesli v jezikovno orodje, da jo preizkusimo s kontrolnimi skupinami.

Rezultat projektnega dela bo nova programska oprema in mobilna aplikacija, ki učeče vodi pri učenju angleščine in jezikov, od koder prihajajo projektni partnerji. Poleg tega bomo postavili tudi spletno stran, ki bo plod sodelovanja vseh projektnih partnerjev, gostovala pa bo na spletni strani Univerze na Primorskem (UP), Slovenija. Omenimo še, da bodo rezultati skupnega dela tudi učna gradiva za angleščino in za jezike projektnih partnerjev, kakor tudi izdelava univerzalne metodologije za nadaljnji razvoj in implementacijo projekta. Učinki projekta se bodo izkazovali pri dejanski rabi jezikovnega orodja za učenje jezikov (programska oprema in mobilna aplikacija) med ciljnimi skupinami (visokošolske ustanove: študentje, učitelji, administrativno osebje) na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Dolgoročno pa bo projekt doprinesel v smislu univerzalne metodologije, ki jo bo mogoče uporabiti za učenje različnih strokovnih jezikov v različnih jezikih, saj bodo učna gradiva, metodologija, programska oprema in mobilna aplikacija zastavljeni trajnostno, dopolnjevala pa jih bo znanstvena monografija, kar bo vse dostopno javnosti brezplačno na spletni strani projekta LanGuide.