en sl

Univerza na Primorskem

print

Univerza na Primorskem (UP) je bila ustanovljena leta 2003 v Kopru, v Sloveniji, na obmejnem območju med Hrvaško in Italijo. S svojimi aktivnostmi vpliva na gospodarski razvoj in blaginjo vse Primorske regije. UP tvori 7 članic, ki so razporejene v vseh treh obmorskih mestih. Univerza stremi k odličnosti pedagoškega dela in prenosa najsodobnejšega znanja na študente, hkrati želi sodelovati in bogatiti visokošolsko in družbeno okolje mediteranske regije in širše. Učni jezik na UP je slovenščina, čeprav ponuja izvedbo nekaterih predmetov tudi v angleščini.

Fakulteto za humanistične študije (FHŠ) je ustanovilo Visokošolsko središče leta 2000 kot samostojno visokošolsko ustanovo, nato pa se je leta 2003 vključila v Univerzo na Primorskem.

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem izobražuje na univerzitetni dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na področju družboslovja, humanistike, umetnosti, kulturne dediščine in jezikoslovja. Pri tem izhaja iz vrednot, ki zagotavljajo kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, razvoj infrastrukture in opreme, odličnost in harmoničnost kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost študentov. Fakulteta je zato prepoznavna po svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti, ustvarjalnih, kritično mislečih in angažiranih učiteljih ter študentih.

S svojim osebnim pristopom in pristnim raziskovalnim zagonom UP FHŠ ponuja inovativne interdisciplinarne študijske programe in možnost velike izbire predmetov; študij v majhnih skupinah, kar omogoča prijaznejši in bolj oseben odnos, pa še številne oblike izmenjav in sodelovanja z mnogimi tujimi fakultetami po svetu. V študijski proces so vključeni tudi priznani strokovnjaki iz širšega slovenskega prostora in predavatelji iz tujine.

Dr. Neva Čebron je znanstvena sodelavka in docentka za jezikoslovje na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer predava na dodiplomski in podiplomski stopnji. Ukvarja se s kontrastivnim raziskovanjem semantičnih in pragmatičnih vsebin po korpusni metodi, s kognitivno lingvistiko, teorijo prevajanja in pragmatiko medkulturnega sporazumevanja, pri čemer jo posebaj zanima didaktično uvajanje teh tem pri pouku tujih jezikov, predvsem angleškega jezika in skozi različne zvrsti strokovnih jezikov. Znanje iz svoje stroke je poglabljala tudi na številnih seminarjih v Sloveniji, Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, v Belgiji in na Madžarskem, kjer je sodelovala tudi kot predavateljica. Z udeležbo na tovrstnih izpopolnjevanjih in na številnih mednarodnih konferencah še naprej ohranja stik z najnovejšimi spoznanji svoje stroke.

Vodila in sodelovala je pri več mednarodnih aplikativnih in raziskovalnih projektih, ki so se ukvarjali z razvijanjem medkulturne sporazumevalne zmožnosti in večjezičnosti (CCBC, Labicum, Permit, LSP-Heritage, UP in svet, IEREST, INNOVUP). Svoje delo je predstavila na mednarodnih srečanjih v Sloveniji in v tujini. Njeni prispevki so bili objavljeni v različnih strokovnih publikacijah.

Od leta 2014 vodi Konfucijevo učilnico na Univerzi na Primorskem.

Izr. prof. dr. Neva Čebron
Associate Professor, Scientific Collaborator